SĪKDATNES POLITIKA


 

2002.gada 06.maijā tika dibināta publiski privātā kapitālsabiedrība – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, kura atbilstoši tās dibināšanas līguma preambulai aizsargā vidi, apsaimnieko ienākošos atkritumus, reģenerē materiālus, kompostē, šķiro, apstrādā atkritumus izvietojot tos sadzīves atkritumu izgāztuvē.

2009.gadā tika īstenota pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, un kopš 2009.gada 1. jūlija līdz 2021.gada 01.jūlijam Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” dalībnieki bija Dienvidlatgales reģiona pašvaldības: Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome, Līvānu novada dome, Krāslavas novada dome, Preiļu novada dome, Dagdas novada dome, Aglonas novada dome, Ilūkstes novada dome, Vārkavas novada dome. Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6.pantu kapitālsabiedrības dalībnieki šobrīd ir šādi: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, ,Līvānu novada dome, Aglonas novada dome, Vārkavas novada dome.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtajai licencei Nr. A10015  SIA „Atkritumu  apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ir atļauts veikt sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Cinīši”,  Demenes  pagastā, Daugavpils novadā.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 1.panta  61) a) punktā dotajai definīcijai, SIA „AADSO” ir publiski privātā kapitālsabiedrība, jo kapitāla daļas pieder vairākām Latgales pašvaldībām.

SIA „AADSO” veiktā darbība saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 2.panta otrās daļas 5.punktu, ir valsts regulēta sabiedrisko pakalpojumu sniegšana. Regulators nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un tarifus. Līdz ar minēto, SIA „AADSO” sniedz pakalpojumu (sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā) par tarifu, kuru nosaka valsts institūcija – Sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Galvenokārt atkritumus poligonā nogādā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kas savāc atkritumus no atkritumu tiešajiem radītājiem – dzīvojamā sektora, uzņēmumiem, iestādēm, komunālās saimniecības sektora u.c.. Uz iebraucamā ceļa pie administratīvās ēkas ierīkoti elektroniskie auto svari ievedamo sadzīves atkritumu daudzuma kontrolei. Visus sadzīves atkritumus, kas tiek vesti uz poligonu, nosver uz auto svariem. Svaru tilts reģistrē iebraucošās mašīnas un kravu svaru, bet, mašīnai prom braucot, reģistrē tukšās mašīnas svaru – attiecīgi tiek aprēķināts piegādāto atkritumu daudzums tonnās. Elektroniskā uzskaites sistēma reģistrē piegādātāju.

Piegādāto atkritumu veida identifikācija tiek veikta balstoties uz piegādātāja sniegto informāciju, gan arī veicot vizuālu kontroli.

Attiecīgi, vadoties no piegādāto atkritumu veida tiek organizēt to tālāka pārvietošana poligona teritorijā:

-          Bioloģiski noārdāmie atkritumi zaļie dārzu un parku atkritumi, virtuves atkritumi u.c. kompostējamie atkritumi tiek nogādāti kompostēšanas laukumā;

-          Uzglabājamie atkritumi – piegādātajiem sadzīves atkritumiem nereti ir raksturīgs liels pārstrādei derīgu materiālu īpatsvars, līdz ar to šādu materiālu apglabāšana nav racionāla. Attiecīgi, līdz poligona papildus infrastruktūras, kas nodrošinās nešķirotu atkritumu pāršķirošanu, nodošanai ekspluatācijā, šādi atkritumi tiks uzglabāti atkritumu krātuves teritorijā atsevišķā novietnē, lai vēlāk varētu veikt to apstrādi un derīgo materiālu atgūšanu.

-          Apglabājamie atkritumi – atkritumu plūsma ietver, gan nešķirotus sadzīves atkritumus, gan citus atkritumu veidus, kuru apstrāde nav iespējama vai lietderīga, attiecīgi šie atkritumi tiek nogādāti apglabāšanai atkritumu krātuvē.

Laukums atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem ir paredzēts pārstrādei derīgu materiālu, galvenokārt izlietotā iepakojuma savākšanai. Šajā laukumā dalīti savāktos atkritumus nogādā paši atkritumu ražotāji un atšķirībā no iepriekš minētajām atkritumu grupām, savāktais apjoms tiek reģistrēts nevis atkritumus ievedot poligona teritorijā, bet gan izvedot pārstrādei. Šāds risinājums izvēlēts, jo nelielu pārstrādei derīgo materiālu daudzumu, kas nereti nepārsniedz dažus kilogramus nav lietderīga. Lai gan laukumu atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem uzrauga poligona personāls, pastāv iespēja, ka laukumā tiek nogādāti pārstrādei nederīgi atkritumi, attiecīgi šie atkritumi, reģistrējot to apjomu kopējā uzskaites sistēmā tiek nogādāti apglabāšanai atkritumu krātuvē.

Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam, savā administratīvajā teritorijā ar lēmumu nosaka pašvaldība. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

1)      maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atbilstoši izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs;

2)      sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

3)      DRN par atkritumu apglabāšanu.

 

Kopš 06.05.2002 – SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” vada  valdes loceklis Aivars Pudāns.