SĪKDATNES POLITIKA


 

Mūsu mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu (tai skaitā atkritumu vākšanu, šķirošanu, sajaukšanu, lai tos pārvadātu, apstrādi, izvietošanu) uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, pārstrādi (tai skaitā atkritumu sadedzināšanu) un apglabāšanu, šo darbību pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu uzturēšanu un aprūpi pēc to slēgšanas, atbilstoši ekoloģiskajām prasībām, galvenokārt pašfinansējot savu darbību, izmantojot un apgūstot iespējas uzlabot ekoloģisko situāciju un paplašināt darbības lauku, ieviešot jaunas atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas. Dalībnieku sadarbības gada mērķis ir izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām Dienvidlatgales reģionā.

Sabiedrība aizsargās vidi apsaimniekojot ienākošos atkritumus, reģenerējot materiālus, kompostejot, šķirojot, apstrādājot atkritumus un izvietojot tos poligonā tādā veidā, kas atbilst atkārtotas pārstrādāšanas principiem. Sabiedrības mērķis ir aktīvi piedalīties vides tīrību pastāvīgi uzturošas sabiedrības veidošanā un nodrošināt, lai tiktu uztverta Sabiedrības vadošā loma jautājumu risināšanā.

 

Informējam, ka sākot ar 2022.gada 01.decembri SIA “AADSO” maina faktisko adresi uz 1.Pasažieru iela 4A, Daugavpils.


Palīdzi mums! Šķiro!


Informatīvais materiāls

"VIEGLI RISINĀJUMI, KĀ NO BŪVNIECĪBAS ATKRITUMIEM ATBRĪVOTIES VIEGLI UN PAREIZI"