SĪKDATNES POLITIKA


"BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU IZVEIDE POLIGONĀ “CINĪŠI”"
Nr. 5.2.1.2/20/A/003


PROJEKTA AKTUALITĀTES


 

Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” projekta realizāciju


SIA “AADSO” ir realizējusi projektu ID Nr.5.2.1.1/17/A/002 “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”, ko 32,39 % apmērā no projekta kopējās summas līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus atkritumu radītājiem Daugavpils administratīvajā teritorijā, veicinot dažāda veida atkritumu (plastmasas iepakojums – dažāda veida maisiņi, PET pudeles, kannas u.c.; stikla iepakojums – stikla pudeles, burkas bez vāciņiem u.c.; papīrs / kartons – avīzes, grāmatas, iepakojuma papīrs; metāla iepakojums – skārda bundžas, alumīnija bundžas u.c.) atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Šī mērķa sasniegšanai iepriekš minētā projekta ietvaros SIA “AADSO” ir iegādājusies specializēto automašīnu, kas paredzēta atšķirotu atkritumu savākšanai no mājsaimniecībām un juridiskajām personām.

Šķiroto atkritumu savākšana tiks organizēta pēc šāda principa – specializētā automašīna Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā mājsaimniecību apkalpošanai privātmāju sektorā kursēs vienu reizi mēnesī katrā mikrorajonā t.i. kopskaitā sešas dienas nedēļā, apkalpojot konkrētus mikrorajonus. Personām, kas vēlēsies bez maksas veikt atšķiroto otrreizēji pārstrādājamo atkritumu nodošanu, būs nepieciešams noteiktajā mikrorajona apkalpošanas dienā savākt iepriekš atšķirotos otrreizēji izmantojamos atkritumus jebkāda izmēra un tilpuma maisos un novietot namīpašumam pieguļošajā teritorijā tajā vietā, kurā tiek novietoti sadzīves atkritumu konteineri vai maisi.

Atšķiroto atkritumu savākšana tiks veikta šādās dienās sekojošos mikrorajonos:

1) Pirmdiena – Jaunbūves mikrorajons (no 18.Novembra iela līdz Slāvu ielai);
2) Otrdiena – Ruģeļu mikrorajons; Jaunbūves mikrorajons (no 18.Novembra ielas līdz Silikātu ielai; Čerepovas mikrorajons; Gajoka mikrorajons;
3) Trešdiena – Grīvas mikrorajons Lielās ielas rajonā, Liģinišķu mikrorajons; Centra mikrorajons; Dzelzceļnieku ciemata mikrorajons;
4) Ceturtdiena – Grīvas mikrorajons 6.vidusskolas rajonā; Nīderkūnu mikrorajons;
5) Piektdiena – Judovkas mikrorajons; Stropu mikrorajons; Križu mikrorajons; Jauno Stropu mikrorajons;
6) Sestdiena – Vecās Forštadtes mikrorajons; Jaunās Forštadtes mikrorajons; Viduspoguļankas mikrorajons, Viduspoguļankas mikrorajons; Mežciema mikrorajons; Cietokšņa mikrorajons; Vizbuļu mikrorajons.

SIA “AADSO” ar iegādāto specializēto automašīnu veiks arī pašvaldības administratīvajā teritorijā uzstādīto šķiroto atkritumu savākšanas konteineru (50 konteineri stikla iepakojumam publiski pieejamās vietās un 50 konteineri pārējam iepakojumam publiski pieejamās vietās) apsaimniekošanu vismaz divas reizes mēnesī, kā arī 59 konteineru apsaimniekošanu, kas paredzēti pašvaldības iestādēm papīra / papīra iepakojumam savākšanai, tādējādi nodrošinot pilnīgu projektā paredzēto mērķu sasniegšanu un realizējot Daugavpils pilsētas pašvaldībā dalītās atkritumu savākšanas sistēmas paplašināšanu.

Tiek plānots, ka šķiroto atkritumu savākšanas darbības SIA “AADSO” Daugavpils pilsētas pašvaldībā ar iegādāto automašīnu uzsāks šī gada septembra beigās / oktobra sākumā. 

Par SIA “AADSO” realizējamā projekta īstenošanas tālāko virzību

Saskaņā ar 10.10.2017. parakstīto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.1/17/A/002 starp SIA “AADSO” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek realizēts projekts “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”.

Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus mājsaimniecībām un juridiskām personām vairākos noteiktos maršrutos, kas tiks nodrošināti ar projekta ietvaros iegādāto dalītai atkritumu vākšanai paredzēto specializēto automašīnu. Šī mērķa sasniegšanai SIA “AADSO” 2018.gada 8.martā bija izsludinājusi atklāto konkursu „Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/01.

Informējam, ka saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru atklātā konkursa uzvarētājam – SIA “Alwark” specializētās dalītās atkritumu savākšanas automašīnas piegāde jāveic sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Darām zināmu, ka pēc SIA “Alwark” sniegtās informācijas nokomplektētā automašīna ir nogādāta jau Latvijā no izgatavotāju kompānijas, tā tiek testēta un kalibrēta, līgumā noteiktajos termiņos tā tiks nodota SIA “AADSO”. Pēc automašīnas saņemšanas SIA “AADSO” uzsāks Daugavpils pilsētas pašvaldībā dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus mājsaimniecībām un juridiskām personām vairākos noteiktos maršrutos.

Projekta Nr.5.2.1.1/17/A/002 “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” kopējās izmaksas sastāda 177 870,00 EUR, no kuriem 47 614,53 EUR jeb 32,39% sedz Kohēzijas fonds, projekta realizācijas kopējais ilgums ir noteikts 18 mēneši no līguma noslēgšanu par projekta realizāciju.


SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”Par SIA “AADSO” realizējamā projekta atklātā konkursa rezultātiem

Saskaņā ar 10.10.2017. parakstīto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.1/17/A/002 starp SIA “AADSO” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek realizēts projekts “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”.

Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus mājsaimniecībām un juridiskām personām vairākos noteiktos maršrutos, kas tiks nodrošināti ar projekta ietvaros iegādāto dalītai atkritumu vākšanai paredzēto specializēto automašīnu. Šī mērķa sasniegšanai SIA “AADSO” 2018.gada 8.martā bija izsludinājusi atklāto konkursu „Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta  „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/01.

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu piedāvājumi bija iesniedzami līdz 03.04.2018. plkst. 10.00 un līdz šim noteiktajam termiņam tika saņemts viens piedāvājums. SIA “AADSO” iepirkumu komisija veica saņemtā piedāvājuma izvērtēšanu un tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju – SIA “Alwark”. SIA “Alwark” piedāvātā līgumcena sastāda 139 900 EUR kopā bez PVN 21%. Pēc atklātā konkursa nosacījumiem specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde jāveic sešu mēneši laikā no līguma noslēgšanas dienas

Projekta Nr.5.2.1.1/17/A/002  “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” kopējās izmaksas sastāda 177 870,00 EUR, no kuriem 47 614,53 EUR jeb 32,39% sedz Kohēzijas fonds, projekta realizācijas kopējais ilgums ir noteikts 18 mēneši no līguma noslēgšanu par projekta realizāciju.


Saskaņā ar 10.10.2017. noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.1/17/A/002 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” tiek realizēts projekts “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”.

Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus mājsaimniecībām un juridiskām personām Daugavpils pilsētā ar vienu specializētu atkritumu savākšanas automašīnu. Projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši no noslēgtā līguma spēkā stāšanās dienas. Projekta kopējie izdevumi sastāda 177 870,00 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi ir 147 000,00 EUR. Projekta īstenošanai Kohēzijas Fonda līdzfinansējums sastāda 54 614,53 EUR.


 

„PAPILDUS INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONĀ „CINĪŠI” Nr. 3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/003

PROJEKTA INFORMĀCIJA

PROJEKTA AKTUALITĀTES